NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE

U ULICI ŠETALIŠTE 20. TRAVNJA 5A, CRES

Elektro-voda d.o.o. Cres, Turion 20/B

raspisuje dana 15. kolovoza 2021.  objavom na web stranici društva

http: www.elektro-voda.hr

 NATJEČAJ

Za prodaju nekretnine u vlasništvu Elektro-vode d.o.o. Cres

PREDMET NATJEČAJA:

Predmet natječaja je prodaja nekadašnje radione – stolarije društva, prizemna poslovna zgrada Elektro-vode d.o.o. upisana u zemljišno knjižnom odjelu Mali Lošinj: k.č.br. 2209 k.o. Cres-grad predstavlja z.k.č.br. 917 ZGR i z.k.č.br. 5, 6 k.o. Cres zemljišno knjižni uložak: 3303; 4392; 6781, ukupne površine 488 m2, suvlasnički udjel 1/1. U naravi stolarska radiona od 188 m2 i dvorište 300 m2. Mogućnost izgradnje stambeno poslovnog objekta, koeficijent izgrađenosti iznosi 0,8. Nekretnina se nalazi na rubnom dijelu stare gradske jezgre grada Cresa neposredno uz cestu. Početna cijena iznosi: 1.644.000,00 kuna. Nekretnina je u posjedu društva. Postojećim objektom umanjiti će se iznos komunalnog doprinosa za budući objekt u iznosu od 180.440,00 kuna (volumen postojećeg objekta 1388 m3 x 130,00 kuna).

 

UVJETI NATJEČAJA:

2.1. OPĆI UVJETI

Pravo sudjelovanja u natječaju za prodaju nekretnina ima svaka fizička osoba državljanin Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane i pravne fizičke osobe mogu  sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Porez na promet nekretnina, sva ostala porezna davanja i troškove uknjižbe prava vlasništva snosi kupac.

Sva prava i obveze između kupca i prodavatelja detaljno će se definirati ugovorom o kupoprodaji.

2.2.POSEBNI UVJETI NATJEČAJA:

Ponuditelji su u obvezi uplatiti jamčevinu u visini 10% početne cijene odnosno iznos od 164.400,00 kuna.

SADRŽAJ PONUDE

Natjecatelji u ponudi, koja mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe, moraju navesti:

  1. Ponudu za kupnju s naznakom cijene u kn/m2 koju nude za kupnju nekretnine koja treba sadržavati podatke o natjecatelju s naznačenim žiro-računom ili tekućim računom za fizičke osobe radi povrata jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja. Ponuda mora biti na hrvatskom jeziku.
  2. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o kupoprodaji na svoj trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.
  3. Izvod iz sudskog odnosno obrtnog registra za pravne osobe, a za fizičke osobe ovjerena preslika osobne iskaznice, za strane osobe ovjerena preslika osobne iskaznice ili putovnice. Preslike izvornika moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.
  4. Dokaz o plaćenoj jamčevini koja se uplaćuje na žiro račun Elektro-vode d.o.o. broj: ERSTE & S. BANK d.d. IBAN: HR 5624020061100102695, s pozivom na broj: 01 – OIB PONUDITELJA.

 

MJERILA ZA ODABIR PONUDE I ROKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA I PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Oglašena prodaja nekretnine prodati će se  natjecatelju koji udovolji uvjetima natječaja i ponudi najviši iznos kupovnine.

Nepravovremene ponude neće se otvarati.

Nepotpune ponude neće se razmatrati. Nadopuna dokumentacije se ne prihvaća.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Uprava Društva najdalje u roku od 7 dana od dana otvaranja ponuda.

Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u obvezi je najkasnije u roku od 7 dana potpisati kupoprodajni ugovor s Elektro-vodom d.o.o.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon izvršenog otvaranja ponuda ili ako ne pristupi sklapanju ugovora u navedenom roku, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju, najboljim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.

Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu nekretnine. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 15 dana od dana potpisa ugovora od obje ugovorne strane. Ponuđeni način plaćanja ugovorene cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorene cijene jednokratno. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupovnine odnosno ne uplati kupovninu u navedenom roku, smatrati će se da je raskinuo ugovor o kupnji, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Natjecateljima čija ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina vraća se najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem.

 

 

 

ROKOVI DOSTAVLJANJA PONUDA

Zainteresirani ponuditelji dostavljaju ponude najkasnije do 31. kolovoza 2021. i to neposredno u sjedište Elektro-vode d.o.o. Cres, Turion 20/B od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom najkasnije posljednjeg dana otvorenog natječaja na adresu: ELEKTRO-VODA d.o.o, TURION 20/B, 51557 CRES „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE.

Sve potrebne informacije zainteresirani ponuditelji mogu dobiti od direktora društva DEJAN ĆORMARKOVIĆ, mag.ing.aedif.na broj 099 2574725 ili na e-mail: dejan.cormarkovic@elektro-voda.hr.

U Cresu, 15.kolovoz 2021.                                                         Elektro-voda d.o.o.

Član uprave: Dejan Ćormarković,mag.ing.aedif.

 

 

 

[easingslider id=”747″]